Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Smart Resultancy                                                       
 
Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Smart Resultancy geleverde producten en diensten.

Smart Resultancy, gevestigd Julianastraat 52, Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De enige persoon toegang tot deze gegevens is Martine Koopman.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smart Resultancy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Smart Resultancy van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Smart Resultancy in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Bankgegevens 


Verwerkt Smart Resultancy ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Smart Resultancy verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Smart Resultancy, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om betaling voor goederen en diensten aan u te factureren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Smart Resultancy gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Smart Resultancy zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Smart Resultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Smart Resultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Smart Resultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Beveiliging
Smart Resultancy hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Smart Resultancy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Smart Resultancy toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Smart Resultancy gebruik maakt van de diensten van derden, zal Smart Resultancy in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Smart Resultancy u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via [email protected]

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via [email protected].
 
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 10 mei 2018

Privacy Statement

Privacy Statement Smart Resultancy

Preface:
This declaration applies to all products and services supplied by Smart Resultancy.

Smart Resultancy, located at Julianastraat 52, Rijswijk, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. The only person that could access the data is Martine Koopman.

Personal data that we process
Smart Resultancy processes your personal data because you use our services and / or because you have provided it to us yourself. Data that Smart Resultancy may need from you or are necessary for the purposes described below and which in any case and at least are processed by Smart Resultancy, are:

 • Initials and surname
 • Sex
 • Company Name
 • Address details (consisting of street name + house number + postcode)
 • Telephone number (mobile or fixed)
 • E-mail address
 • VAT number
 • Chamber of Commerce number
 • Bank details 


Does Smart Resultancy also process special personal data?
Special personal data are sensitive data, for example about health or a criminal record, ethnic data or data concerning race. Smart Resultancy does not process special personal data
 
Why we need data
Once you have an agreement with Smart Resultancy, we want to be of service to you. We use your data for the following purposes:

 • You can call or e-mail if necessary to carry out our services.
 • Inform you about changes to our services and products.
 • To deliver goods and services to you.
 • To invoice you for goods and services
 • If we are legally obliged to do this, such as information we need for our tax return. 


We can only use your data for a purpose other than that for which they were originally processed, if there is a close relationship between the two goals.
 
Which rules apply to the processing of personal data?
In the processing of personal data, Smart Resultancy is bound to the applicable ones
legislation and regulations and keeps track of developments in this. In that context, Smart Resultancy reserves the right to make changes to this privacy statement in order for the text to be in line with the latest state of affairs, as stated at the bottom of this privacy statement.

How long we store data
Smart Resultancy will not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.
Sharing with others / providing information to third parties. Smart Resultancy will not sell your information to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our order, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

Mapping website visit (public section)
Smart Resultancy uses only technical and functional cookies. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit our websites. The cookies we use are necessary for the technical operation of the websites and your ease of use. They ensure that the websites work properly and remember, for example, your preferences. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
Of course you always have the opportunity to view, correct or delete all your personal data known to us. For this you send a specified request to [email protected].

Security
Smart Resultancy attaches great importance to the security and protection of your personal data. Smart Resultancy has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data and protect it against loss, alteration, abuse or against any (other) form of unlawful processing. Any person who has access to personal data and / or has access to personal data at Smart Resultancy is obliged to keep these data confidential, unless otherwise provided by law or regulation. In case Smart Resultancy makes use of the services of third parties, Smart Resultancy will make agreements regarding the necessary security measures in the context of the protection of personal data. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us.

Your privacy rights
When you make a request for inspection, correction, objection or deletion of your personal data, Smart Resultancy will inform you about this within 5 working days. You can request this at [email protected]